Пети клас

За учебната 2023- 2024 година 44. СУ „Неофит Бозвели” приема ученици в четири паралелки в V клас с избираеми учебни часове по български език и литература и математика. Първи чужд език – английски език / немски език.

Факултативните учебни часове за четирите паралелки са съобразно желанията на родителите и учениците и възможностите на училището.

Обучението в прогимназиалната образователна степен (V – VІІ клас) в училището ни е ориентирано към:

  •  качествена подготовка по български език и литература и математика, осигуряваща оптимално представяне на  на НВО в VІІ клас
  • изграждане на компютърни умения
  • усвояване на знания по чужди езици – английски, испански и немски език
  • задълбочена общообразователна и специализирана подготовка
  • мултимедийно обучение в кабинети, оборудвани със съвременни технически средства (лаптопи, мултимедийни проектори)
  • пълноценно осмисляне на свободното време чрез участие в клубове по интереси, спортни секции и други извънкласни дейности.

Заповед за план-прием на ученици за V клас за 2023/2024 учебна година.

Заповед за прием на четири паралелки в пети клас за учебната 2023/2024 учебна година.