Проект „Образование за утрешния ден“

logo

През учебната 2019/ 2020 г. 44. СУ „Неофит Бозвели“ участва в дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

В училището са сформирани клубове по интереси и извънкласни занимания по ключови дигитални умения с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В рамките на проекта 44. СУ се сдоби с интерактивен дисплей, който ще бъде в помощ на учители и ученици при все по-широкото навлизане на електронните учебници и онлайн платформи в учебния процес.