Проект „Подкрепа за успех“

logo

Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Заповед на директора на 44. СУ „Неофит Бозвели“