Училищни документи

Стратегия за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“  

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Годишен план на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за учебната 2018 – 2019 година

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План за квалификационна дейност в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План на заседанията на педагогическия съвет при 44. СУ „Неофит Бозвели“

План за контролната дейност на директора в 44. СУ „Неофит Бозвели“  

План за дейностите по БДП в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

Училищна програма за занимания по интереси в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 44. СУ „Неофит Бозвели“  

Мерки за повишаване на качеството на образованието в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“