Училищни документи

Защита на личните данни 

Стратегия за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“  

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Годишен план на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за учебната 2018 – 2019 година

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План за квалификационна дейност в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План на заседанията на педагогическия съвет при 44. СУ „Неофит Бозвели“

План за контролната дейност на директора в 44. СУ „Неофит Бозвели“  

План за дейностите по БДП в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

Училищна програма за занимания по интереси в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 44. СУ „Неофит Бозвели“  

Мерки за повишаване на качеството на образованието в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“