Училищни документи

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Годишен план на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за учебната 2016 – 2017 година 

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План за квалификационна дейност в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План на заседанията на педагогическия съвет на 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План за контролната дейност на директора в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

План на дейностите по БДП в 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма за занимания по интереси в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Програма за превенция на ранното напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Мерки за повишаване на качеството на образованието в 44. СУ

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“