Училищни документи

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 г.

Правилник за вътрешния ред на 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 г.

Стратегия за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за периода 2020/2021 – 2024/2025 учебна година

Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“ през първата година от реализирането й

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 учебна година

Приложение №1 към ПДУ – Правила за обучение и труд в условия на извънредна епидемиологична обстановка
Приложение №2 към ПДУ – Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние
Приложение №3 към ПДУ – Правила за поведение при съмнение или случай на заразяване в училището

Годишен план на 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 учебна година

План за квалификационна дейност в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 година

План на заседанията на педагогическия съвет при 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 година

Правилник за дейността на ученическия съвет на 44. СУ „Неофит Бозвели“

План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата за периода 2021-2023 г.

Заповед на директора на 44.СУ за утвърждаване на план-програма за действие за безопасност на движение по пътищата за периода 2021-2023 г.

План за дейностите по БДП в 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2021 – 2022 учебна година

План на контролната дейност на директора на 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2022 – 2023 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образованието в 44. СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”, 2022 – 2023 учебна година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи, 2022 – 2023 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 г.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2021 – 2022 г.

Вътрешни правила за обмен на информация и използване на комуникационни канали в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2022 – 2023 г.

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация, 2021 – 2022 г.

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие, 2022 – 20223 г.

Училищна програма за занимания по интереси, 2021 – 2022 г.

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

План за действия при бедствия, аварии и катастрофи в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2021 – 2022 г.

План за сигурност при противодействие на тероризма, 2021 – 2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище, 2022 – 2023 г.

Годишен план за работа на училищната комисия по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за 2021 – 2022 учебна година

Правила за работа при организиране и провеждане на заниманията по физическо възпитание и спорт в урочната дейност, извънкласните и извънучилищни дейности и спортни състезания и изяви на 44. СУ „Неофит Бозвели”, 2022 – 2023 г.

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и интернет, 2021 – 2022 г.

План за работа на училищната комисия за противодействие на училищния тормоз и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за учубната 2021 – 2022 г.

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

 Методически насоки за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

 

Програма за гражданско, здравно, екологично Методически насоки за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието и интеркултурно образование в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2021 -2022 учебна година

Защита на личните данни

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Заповед на директора на 44.СУ за определяне на извънкласните дейности и изпълнителите им в 44.СУ за учебните 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г.

Протокол от проведено закрито заседание в изпълнение на Заповед № 875/ 31.08.2021 г.

Обява за конкурс по документи за извънкласни дейности в училище за учебните 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г.