Училищни документи

Стратегия за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за периода от 2016 – 2017 учебна година до 2020 – 2021 учебна година

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“

Годишен план на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2019 – 2020 учебна година

План за квалификационна дейност през 2019 -2020 учебна година в 44. СУ „Неофит Бозвели“

План на заседанията на педагогическия съвет при 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2019 – 2020 учебна година

План за дейностите по БДП в 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2019 – 2020 учебна година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден през 2019 – 2020 учебна година в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Училищна програма за занимания по интереси в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2019 – 2020 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на ученици, 2019 – 2020 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Мерки за повишаване качеството на образованието в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Програма на училищната комисия за противодействие на училищния тормоз и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за учебната 2019 – 2020 година

План за действия при бедствия, аварии и катастрофи в 44. СУ „Неофит Бозвели“

План за противодействие на тероризма в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Защита на личните данни

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“