Дейности

Покана за общо събрание на училищното настоятелство на 11.03.2020 година 

 

Училищното настоятелство при 44. СУ „Неофит Бозвели” е създадено през 2014 година и е пререгистрирано като юридическо лице с нестопанска цел и е вписано в Централния регистър на юридическите лица за осъществяване на общественополезна дейност с Решение №2/10.02.2017 г. на Софийски градски съд.

Устав на училищното настоятелство към 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Настоятелството има за цел да бъде авторитетен партньор на ръководството на училището във всички дейности, свързани с материалното подобряване на условията на учебно-възпитателния процес в 44. СУ, създаване на благоприятна среда за обучение и развитие на учениците и повишаване имиджа на училището.

Протокол на заседанието на Общото събрание на училищното настоятелство – 11.10.2018 г. 

Благодарствен адрес

Уважаеми родители,

Изразяваме  благодарност за подкрепата Ви към училищното настоятелство през изминалите години.  Вашата ангажираност към училищния живот показва, че разбирате важността на сътрудничеството между училищния екип, родителите и обществеността в името на общата цел: качествено образование за нашите деца.

Средствата, събрани досега от училищното настоятелство, бяха използвани пълноценно за подобряване на материално-техническата база на училището. Бяха закупени и монтирани вертикални щори във всички учебни кабинети. Изцяло бяха оборудвани с нови маси и столове три класни стаи на третия етаж, а за учениците от началните класове бяха осигурени индивидуални шкафчета и други училищни мебели. За всички учебни стаи бяха осигурени лаптопи и мултимедийни проектори.

През лятото на 2017 година по програма „Енергийна ефективност” се осъществи мащабен ремонт на училищната сграда – цялостно саниране, подмяна на водопроводната мрежа, топло- и електроинсталацията. След приключване на ремонтните дейности приоритет ще бъде изграждането на масивна ограда на училищния двор, за което училището започва набиране на средства.

Отново разчитаме на Вашата подкрепа като родители, загрижени за училището на своите деца – мястото, където те прекарват голяма част от деня си, като не само усвояват нови знания, но и развиват качествата си, учат се да общуват и да поемат отговорност, израстват като личности и граждани. Призоваваме Ви и през тази учебна година да направите дарение в размер от 10,00 (десет) лева на учебен срок. Средствата можете да дарите при касиерите на паралелките или класните ръководители. За получените суми ще бъдат издадени свидетелства за дарение от училищното настоятелство, а отчет за използването на средствата ще бъде публикуван на училищния сайт.

Обръщаме се и към всички възпитаници на 44. СУ „Неофит Бозвели”. Училището, в което сме учили, остава за цял живот НАШЕТО училище. Проявете съпричастност и подкрепете усилията ни да подобрим материалната база на НАШЕТО и ВАШЕ училище!

Училищно настоятелство при 44. СУ  набира средства и дарения от физически и юридически лица по банкова сметка:

IBAN: BG60 SOMB 9130 1062 6432 01

Общинска банка, гр. София, бул. „Мария Луиза”

Сдружение „Училищно настоятелство при 44. СУ „Неофит Бозвели”