Вътрешноучилищна квалификационна дейност

SAM_3382Качествена образователна подготовка може да бъде постигната само с квалифициран педагогически екип, който следва новите образователни тенденции.

 

 

 

SAM_4034На 28. и 29. март в град Сандански беше проведена вътрешноучилищна квалификация на теми „Работа с родители“ и „Работа с деца със СОП“. Лектори бяха Мария Василева и доцент Маргарита Станкова, която представи презентация на тема „Родителски стилове“.

 

 
 

 

През месец декември 2014 г.  беше проведена вътрешноучилищна квалификация на тема „Работа по проекти и национални програми“.

 

Проект  „Аз и нашата природа“ 

Проект „Клуб добродетели“

Проект „Коменски“

Проект „УСПЕХ“

Програма  „Заедно в час“

Полско – български проект

Проект „Театър и изкуство“ 

 

 

 

 

Picture11-300x223Приоритет за училището е квалификацията на педагогическите специалисти. През 2013-2014 учебна година бяха проведени обучения на учителите за работа в екип, за използване на интерактивни методи и техники в образователния процес. Голяма част от преподавателите бяха включени в проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ» по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, модул  „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти” за работа с деца и ученици със СОП, за оценяване постиженията на учениците и за превенция на училищното насилие, агресията и други.

 

Материали в помощ на учителите:

Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и техники – Проф. д.п.н. Нели Иванова

Работа в екип – Проф. д.п.н. Нели Иванова

Мотивационни техники – Светла Влахова, психолог

Мотивация за учене у учениците – Светла Влахова, психолог