Проект „Твоят час“

log

През тази учебна година 44. СУ „Неофит Бозвели“ работи по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1? по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

В училището са формирани групи за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения.

Учениците ни имат възможност да развиват своите заложби в клубовете по български език и литература, математика, биология, информационни и комуникационни технологии, английски език, география, изобразително и приложно изкуство, волейбол, футбол, художествена гимнастика.