Училищни документи

 

Стратегия за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за периода 2023- 2028 учебна година

План за действие и финансиране към стратегия за развитие на 44.СУ „Неофит Бозвели“за периода 2023-2028 учебна година

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2023 – 2024 учебна година

Годишен план на 44.СУ „Неофит Бозвели“, 2023 – 2024 учебна година

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 44.СУ „Неофит Бозвели“, 2023 – 2024 учебна година

Правила за организация на достъпа до територията на прилежащите части и терени на 44.СУ „Неофит Бозвели“

Правилник за дейността на ученическия съвет на 44. СУ „Неофит Бозвели“

План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2023 – 2024 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи, 2022 – 2023 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2023 – 2024 г.

Вътрешни правила за обмен на информация и използване на комуникационни канали в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2023 – 2024 г.

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие, 2023 – 2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище, 2023 – 2024 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в 44.СУ „Неофит Бозвели“, 2023-2024 г.

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и интернет

Защита на личните данни

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“

Правила за обучение и труд в условия на извънредна епидемиологична обстановка

Алгоритъм за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Правила за поведение при съмнение или случай на заразяване в училището

Заповед на директора на 44.СУ за определяне на извънкласните дейности и изпълнителите им в 44.СУ за учебните 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г.

Протокол от проведено закрито заседание в изпълнение на Заповед № 875/ 31.08.2021 г.

Обява за конкурс по документи за извънкласни дейности в училище за учебните 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г.