Училищни документи

Стратегия за развитие на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за периода 2020/2021 – 2024/2025 учебна година

Правилник за дейността на 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Правила за обучение и труд в условия на извънредна епидемиологична обстановка

Приложение 1 – Правила за обучение и труд в извънредна епидемиологична обстановка

Приложение 2 – Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

Приложение 3 – Правила за поведение при съмнение или случай на заразяване в училището

Годишен план на 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

План за квалификационна дейност в 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2020 – 2021 учебна година

План на заседанията на педагогическия съвет при 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2020 – 2021 учебна година

План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата за пeриода 2021-2023 г.

Заповед на директора на 44.СУ за утвърждаване на план-програма за действие за безопасност на движение по пътищата за периода 2021-2023 г.

План за дейностите по БДП в 44. СУ  за действие за безопасност на движение по пътищата  през 2020 – 2021 учебна година

План на контролната дейност на директора на 44. СУ „Неофит Бозвели“ през 2020 – 2021 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата

Програма за превенция на ранното напускане на училище, 2020 – 2021 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи, 2020 – 2021 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Правилник за осигуряване  на здравословни  и  безопасни условия  на  обучение, възпитание  и труд в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация 

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие, 2020 – 2021 учебна година

Училищна програма за занимания по интереси в 44. СУ „ Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

 План за сигурност при противодействие на тероризма в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище, 2020 – 2021 учебна година

Правила за работа при организиране и провеждане на заниманията по физическо възпитание и спорт в урочната, извънкласните и извънучилищни дейности и спортни състезания и изяви в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернeт в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Годишен план за работа на училищната комисия за противодействие на училищния тормоз и превенция на противообществените прояви на малолoлетни и непълнолетни в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Програма на училищната комисия за противодействие на училищния тормоз и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година 

План за работата на училищната комисия за подготовка на тържества, празници и чествания в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

Годишен план за работа на училищната етична комисия в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година

План за работата на комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи в 44. СУ „Неофит Бозвели“, 2020 – 2021 учебна година 

Защита на личните данни

Форми на обучение в 44. СУ „Неофит Бозвели“