Мисия

safe_image (1)Училището е обществена образователна институция, която е натоварена със задачата да образова и социализира младото поколение, като го подпомага  да се подготви за пълноценен живот в обществото.

 

Мисията на 44. СОУ „Неофит Бозвели“ е:

 1. Да осигури качествено образование с високо ниво на общообразователната, чуждоезиковата подготовка и информационните  технологии в съответствие с европейските стандарти; с развитие на интереси, творчески способности и възпитание в общочовешки добродетели с оглед на успешна житейска и професионална реализация.
 2. Целият интелектуален ресурс в лицето на административното ръководство, учителите и съвременната учебно-техническа обезпеченост на училището да спомогнат за:
  • възпитание и обучение според държавните образователни изисквания, стандартите на Европейския съюз и в духа на демократичните ценности;
  • високо ниво на подготовка, която да гарантира успешна реализация на учениците във ВУЗ;
  • формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация;
  • пълноценни граждани на демократичното общество, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят;
  • личности, притежаващи общочовешки и национални ценности, с изявени индивидуални творчески заложби.