Първи клас

 l0OjoUsi

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


През учебната 2018/2019 година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 3 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

 График на дейностите по приема

16.04. – 16.05.2018 г.

Подаване на заявления за участие в първо класиране

При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

– оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издадено от настоящата районна администрация;

– заявление за прием;

– заявление за избор на факултативни учебни часове;

– ксерокопие от акта за раждане;

ВАЖНО! Заявленията са по образец и се попълват в училището!

До 04.06.2018 г. – 17.00 ч.

Обявяване  на списъците от първо класиране

05.06.2018 г. – 07.06.2018 г. – до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

При записване родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

– оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

– лична здравно-профилактична карта и имунизационен паспорт.

07.06.2018 г.- 18.00 ч.

Обявяване на свободни места за второ класиране

08.06.2018 г. и 11.06.2018 г.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

11.06.2018 г. – 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици от второ класиране

13.06.2018 г. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране

16.06.2018 г. – 17.00 ч.

Попълване на свободните места след трето класиране

20.06.2018 г. – 17.30 ч.

Провеждане на обща родителска среща за родителите на приетите първокласници

04.09.2018 г. – 17.30 ч.

Провеждане на родителска среща по класове

Класирането се извършва при спазване на водещия критерий съобразно с подадените от родителя /настойника/ заявления и децата се разпределят по групите, посочени в раздел III, т. 8 от Системата.

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Заповед на директора на 44.СУ за прием на ученици в първи клас за учебната 2018-2019 г.

Решение №173 на Столичен общински съвет от 15.03.2018 г. за отстраняването на технически грешки в Решение №83 на СОС

Приложение №1.1 към решение №173 по протокол №49/15.03.2018 г.

Карта

Заповед на директора на 44. СУ за определяне на комисия за класиране на учениците, подали заявления за прием в първи клас на 44.СУ