Първи клас

 l0OjoUsi

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


През учебната 2019/2020 година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

 График на дейностите по приема

15.04. – 15.05.2019 г.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

– оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издадено от настоящата районна администрация;

– заявление за прием;

– ксерокопие от акта за раждане;

ВАЖНО! Заявленията са по образец и се попълват в училището, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.

 

 03.06.2019 г. – 17.00 ч.

Обявяване  на списъците от първо класиране

04.06.2019 г. – 06.06.2019 г. – до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

При записване родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

– оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

– лична здравно-профилактична карта и имунизационен паспорт.

06.06.2019 г.- 18.00 ч.

Обявяване на свободни места за второ класиране

07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. до 12.00ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

10.06.2019 г. – 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици от второ класиране

11.06.2019 г. до 12.06.2019 г.

Записване на учениците приети на второ класиране

12.06.2019 г. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране

14.06.2019 г.до 14.06.2019 г. – до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране

14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

18.06.2019 г. – до 17.00 ч.

Записване на учениците приети на трето класиране

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

Класирането се извършва при спазване на водещия критерий съобразно с подадените от родителя /настойника/ заявления и децата се разпределят по групите, посочени в раздел III, т. 8 от Системата.

Прилежащият район към 44.СУ включва улиците:

бул. “ Владимир Вазов“ от ж.п. линия до №40-44; ул. „Рилска обител“ – нечетни номера от бул. “ Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“; бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Рилска обител“ до ул. „Ст. Богориди“ от №26 до бл.1;ул. „Тодорини кукли“ от №47-55А/бл. 47/, ул. 549 до бул. “ Владимир Вазов“; ул. „Друшлявица “ №17

 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите за прием на учениците за първи клас за учебната 2019-2020 г.

Карта

Заповед на директора на 44. СУ за определяне на комисия за класиране на учениците, подали заявления за прием в първи клас на 44.СУ

 

Заповед на директора на 44.СУ за определяне дейностите на комисията за класиране на ученици, за прием в първи клас на 44.СУ