Визия

  • Учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво
  • Успешно да се съчетават класно-урочни, групови и индивидуални форми на обучение и възпитание
  • Ранно обучение в областта на информационните технологии
  • Да се осигурява и обезпечава целодневна организация на учебния ден в начален етап на основната образователна степен
  • Децата със специални образователни потребности да имат равни възможности за обучение и развитие чрез създаване на подкрепяща среда
  • Учителите да имат висока квалификация и  мотивация за работа в училище
  • Учениците и учителите да участват активно и да намират изява във всички области на училищния живот чрез многообразие от дейности, развивани във връзка със задоволяване на желанията и потребностите на учениците
  • Родителите, обществеността и местната власт да са партньори в училищния живот и в управлението на училището
  • Да се запазва, утвърждава и повишава собственият облик и авторитет на училището в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес чрез изпълнение на приоритетите, насочени към личността на ученика, гарантиращи успешното й интегриране в обществото на Европа.